Menu

EU Projekte

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Tytuł Projektu: Wzrost konkurencyjności Z.P.T.S "Don-Kwiat" Grzegorz Smołecki poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

Wartość Projektu: 3 490 675, 55 PLN

Wartość dofinansowania: 1 986 563, 32 PLN

Cel Projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie produkcji zintegrowanego zestawu podtrzymującego do upraw krzewów z rodziny Rosoideae wraz z systemem hydroponicznym.

Planowane efekty: Wyposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do uruchomienia produkcji zintegrowanego zestawu podtrzymującego do upraw krzewów z rodziny Rosoideae wraz z systemem hydroponicznym.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Tytuł Projektu: Wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji opakowań cienkościennych wykorzystywanych w ogrodnictwie oraz szkółkarstwie.
Okres realizacji Projektu: 01/03/2017 - 30/09/2018.
Całkowita wartość Projektu: 12 296 925, 00 zł.
Kwota dofinansowania z UE: 6 998 250, 00 zł.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Celem projektu jest wdrożenie przeprowadzonych na zlecenie Wnioskodawcy prac B+R poprzez uruchomienie produkcji opakowań cienkościennych wykorzystywanych w ogrodnictwie oraz szkółkarstwie.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:
Najważniejsze rezultaty, które Wnioskodawca planuje osiągnąć to:

  • Wzrost zatrudnienia: nowe miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Projektu.
  • Dynamiczny wzrost przychodów: w efekcie sprzedaży nowych produktów.

SPOSÓB WYKORZYSTANIA REZULTATÓW PROJEKTU:

  • Nowa Offer produktowa zostanie wykorzystana na potrzeby ekspansji na nowe rynki zbytu.
  • Realizacja Projektu przełoży się na dynamiczny rozwój firmy – wygenerowane zyski umożliwią realizację kolejnych projektów inwestycyjnych.
  • Poprzez uruchomienie działalności produkcyjnej w oparciu o innowację nastąpi poprawa wizerunku firmy, co przełoży się na wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa w relacjach z kontrahentami i klientami.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
I Etap

Tytuł Projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy Z.P.T.S. "Don-Kwiat" Grzegorz Smołecki poprzez wzrost wykorzystania procesu projektowania wzorniczego.
Okres realizacji Projektu: 01/03/2017 - 30/06/2017.
Całkowita wartość Projektu: 122 385, 00 zł.
Kwota dofinansowania z UE: 84 575, 00 zł.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
Najważniejsze rezultaty, które Wnioskodawca planuje osiągnąć to:

  1. Przeprowadzenie audytu wzorniczego.
  2. Zdefiniowanie problemów wzorniczych.
  3. Opracowanie strategii wzorniczej.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:
Głównym rezultatem będzie strategia wzornicza przedsiębiorstwa określająca m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiująca problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy wzorniczej – praktycznie zajmującej się wzornictwem przemysłowym oraz w przyszłości wykorzystanie w działalności gospodarczej efektów doradztwa będzie dla Wnioskodawcy kluczowym rezultatem projektu. Działania te przełożą się wdrożenie nowych produktów.


Firma ZPTS "DON-KWIAT" Grzegorz Smołecki zgodnie z umową o dofinansowanie projektu 08.12-UDA-RPLU.01.02.00-06-812/12 z dnia 04-02-2013 w terminie od 01.09.2013 do 28.02.2014 realizowała projekt pt. "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DON-KWIAT poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania cienkościennych, termoplastycznych doniczek produkcyjnych, ogrodniczych i szkółkarskich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.